فاجعه پنداری

فاجعه پنداری : پیش بینی غیرمنطقی منفی از وقایع آینده

فاجعه پنداری (catastrophic) یعنی بیش از حد بزرگ دیدن مشکلات و مسائل. در حقیقت فاجعه پنداری یک روش تفکر است که تحریف شناختی نامیده می شود. (پیش بینی غیرمنطقی منفی از وقایع آینده) در این حالت فرد اتفاقات را بدون اینکه به یکدیگر ربط داشته باشند به هم متصل کرده و آنرا تعمیم می دهد […]