۱۰۱ روش ذهنی برای ایجاد بازیابی (تاب آوری): تقویت آرامش، وضوح، خوش بینی و شادی روزانه